METALNET

Projekt ukončen v roce 2014

 

Současný stav výuky technických oborů na středních školách (SŠ) neumožňuje okamžitě reagovat na požadavky trhu práce
a aktuálně rozvíjet potřebné kompetence žáků. Projekt je určen min. pro 1550 žáků technických oborů na partnerských SŠ
a min. pro 66 učitelů podílejících se na jejich odborné přípravě.

V projektu chceme vytvořit moderní interaktivní prostředí formou webového výukového portálu (VP). Na tomto VP budou umístěny vytvořené výukové materiály (VM) obsahující učební texty, prezentace v PowerPointu, pracovní listy, testy, videa
a prezentace pro interaktivní tabule, které bude možno kdykoliv aktualizovat dle vývoje technického pokroku.

Začlenění partnerů do projektu umožní rychlé a kvalitní zpracování chybějících VM, inovaci výukových metod a vzájemnou výměnu zkušeností učitelů z part. SŠ. Zapojení zaměstnavatelů do projektu umožní provázanost výuky s praxí. Na realizaci projektu se podílejí všichni účastníci projektu, každý v míře odpovídající svým zkušenostem, znalostem a dovednostem.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je změnit dosavadní (klasický) způsob výuky technických oborů na SŠ na moderní interaktivní formu
s využitím výukového portálu Moodle (dále VPM) a vytvořit tak ucelený soubor stále a v každém okamžiku aktuálních praktických výukových materiálů (dále VM). Toho chceme dosáhnout spojením zkušeností, znalostí a dovedností odborníků zúčastněných subjektů v projektu takto:

  • Ve školním roce 2011/12 zajistí příjemce grantu (POE EDUCO, spol. s r. o.) vytvoření VPM, nastaví veškeré potřebné šablony pro tvorbu VM, zorganizuje nebo zrealizuje potřebné odborné semináře a školení pro tvůrce i učitele
    z partnerských škol. Každá partnerská škola (PŠ) vytvoří pouze určité produkty. Produkt = soubor VM k vybraným tématům, skládající se povinně z učebních textů/skript, testových otázek, pracovních listů, prezentací v PowerPointu
    a volitelných videí a VM pro interaktivní tabule. Každý produkt obsahuje min. 4 témata. Každá PŠ vytvoří min. 4 produkty
    a tyto umístí na VPM. Každá PŠ
    je v procesu tvorby VM, jakož i v celém průběhu realizace projektu odborným oponentem jiné PŠ.
  • Ve školním roce 2012/13 proběhne na každé PŠ pilotní ověření ve výuce pouze vlastních nově vytvořených produktů
    s využitím VPM. Na základě získaných zkušeností z této pilotní výuky dojde k aktualizacím produktů i k úpravám prostředí
    v VPM.
  • Ve školním roce 2013/14 budou mít všechny PŠ k dispozici všechny produkty, které byly takto vytvořeny a budou začleněny do výukových programů.
  • Po celou dobu realizace bude výuka žáků doplněna o poznatky z praxe prostřednictvím tematických exkurzí. Po celou dobu realizace budou partnerské školy spolupracovat se zaměstnavateli z Moravskoslezského kraje, kteří jsou do projektu zapojeni.

Celkovým výstupem bude ucelený komplet VM přístupný (po ukončení projektu i ostatním školám a odborné veřejnosti) na Internetu prostřednictvím VPM umožňující e-learning i mimo vyučovací dobu. Bude obsahovat 26 produktů pro 112 zvolených témat, tj. 112 učebních textů/skript, min. 336 pracovních listů, min. 2 240 testových otázek, min. 112 prezentací v PowerPointu a cca. 50 instruktážních videí a 60 prezentací pro interaktivní tabule.

Aktuální informace najdete na stránkách projektu:

Projekt Metalnet

Příjemce


POE EDUCO, spol. s r. o.

 

 

Naše vzdělávací společnost se ve své činnosti výrazným způsobem orientuje na realizaci projektů ESF. K tomu využíváme speciálně vytvořené realizační týmy složené z fundovaných odborníků. Řídicí funkce i role v projektech jsou obsazovány na základě rovných šancí mezi muži a ženami.

Převážně se jedná o vzdělávací projekty zaměřené na uchazeče o zaměstnání z Moravskoslezského, Jihomoravského
a Královéhradeckého kraje

Celková hodnota projektů realizovaných v rámci ESF činí od roku 2005 do současnosti bezmála 86 mil. Kč. Ve všech projektech vystupujeme jako příjemce dotací většinou samostatně, někdy se na realizaci podílejí partneři.

 

Dále realizujeme:

  • odborné kurzy a rekvalifikace
  • aktivizační a motivační programy
  • individuální a skupinové poradenství
  • pracovní diagnostiku a rehabilitaci
  • zprostředkování praxe a zaměstnání (povolení MPSV)
  • workshopy a konference.

Partneři projektu

Partner 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Zpracovávané výukové moduly

  • Výukový modul č. 1 Výroba železa a oceli
  • Výukový modul č. 2 Slévárenství
  • Výukový modul č. 3 Tváření kovů
  • Výukový modul č. 4 Svařování kovů
  • Výukový modul č. 5 Ložiska

Partner 2

Střední odborná škola, Frýdek-Místek
 

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Zpracovávané výukové moduly

  • Výukový modul č. 6 Lepení materiálů
  • Výukový modul č. 7 Koroze
  • Výukový modul č. 8 Měření
  • Výukový modul č. 9 Rozebíratelné spoje

Partner 3

Střední škola techniky a služeb, Karviná

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Zpracovávané výukové moduly

  • Výukový modul č. 10 Základy elektrotechniky
  • Výukový modul č. 11 Ruční zpracování kovů
  • Výukový modul č. 12 Práce s plechy
  • Výukový modul č. 13 Kompresory a čerpadla
  • Výukový modul č. 14 Pneumatické prvky ve strojírenství

Partner 4

Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice

Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Zpracovávané výukové moduly

  • Výukový modul č. 15 Materiály a jejich zkoušení
  • Výukový modul č. 16 Manipulační technika
  • Výukový modul č. 17 Statika
  • Výukový modul č. 18 Základy elektrotechniky

Partner 5

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Zpracovávané výukové moduly

  • Výukový modul č. 19 CNC
  • Výukový modul č. 20 Základy normalizace/technická dokumentace
  • Výukový modul č. 21 Základy strojního obrábění
  • Výukový modul č. 22 Základy elektrotechniky

Partner 6

Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

Zpracovávané výukové moduly

  • Výukový modul č. 23 Základy elektrotechniky
  • Výukový modul č. 24 Převodná ústrojí
  • Výukový modul č. 25 Technická měření
  • Výukový modul č. 26 Mechanika plynů

Harmonogram

1) Období: 2/2012-8/2012 – Tvorba výukových materiálů

Činnosti:

  • tvorba výukových materiálů (VM) pro výuku technických oborů a jejich příprava ve výukovém portálu Moodle
  • realizace odborných workshopů pro tvůrce VM, seminářů pro učitele technických oborů, školení pro interaktivní tvůrce1-6
  • spolupráce tvůrců VM a zapojených zaměstnavatelů z MSK
  • exkurze cílových skupin (žáci a učitelé technických oborů) u zapojených zaměstnavatelů z MSK i v jiných firmách, seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému využití ve výuce

2) Období: 9/2012-8/2013 – Ověřování výukových materiálů

Činnosti:

  • aktualizace výukových materiálů
  • realizace odborných workshopů pro tvůrce výukových materiálů a učitele technických oborů
  • pokračování ve spolupráci tvůrců a zapojených zaměstnavatelů z MSK
  • pokračování v exkurzích cílových skupin
  • finalizace výroby video/foto snímků
  • finalizace výroby prezentací pro interaktivní tabule

3) Období: 9/2013-8/2014 – Implementace výuk. materiálů do výuky

Činnosti:

  • využití vytvořených VM včetně pořízeného vybavení a zařízení v běžné výuce technických oborů na
    6 partnerských školách
  • drobná aktualizace výukových materiálů
  • realizace závěrečné konference projektu
  • pokračování ve spolupráci tvůrců VM a zapojených zaměstnavatelů z MSK
  • pokračování v exkurzích cílových skupin