Podnikatelka

Projekt ukončen v roce 2011

Projekt „PODNIKATELKA“ je zaměřen na cílovou skupinu konečných příjemců, kterou tvoří ženy, které začínají podnikat, nebo by podnikat chtěly, ale stále z různých důvodů váhají. Společnost tyto ženy velmi potřebuje. Jde o skupinu silně motivovanou, která čeká na své uplatnění, jen co k tomu dostane příležitost. Mnohé z nich se nemohou prosadit jen proto, že jsou přetěžovány rodinnými povinnostmi, zejména péčí o děti či další závislé osoby. Jsou tak značně znevýhodněny oproti mužům. Tento projekt myslí právě na ně. Budou mít hrazeno nejen cestovné, ale dostanou i příspěvek na péči o děti či jiné závislé osoby.

Základní cíle

 • odstranit nerovnosti v postavení žen a mužů,
 • využít potenciál žen,
 • naučit ženy podnikat,
 • sladění profesního a rodinného života,
 • bezplatné poradenství.

Obsah kurzu

Podnikatelské minimum (120 hodin) – sestavení podnikatelského záměru, ekonomika malé a střední firmy.

Obhajoba podnikatelského záměru (5 hodin).

Délka kurzu

Teoretická část celkem 120 hodin
Obhajoba podnikatelského záměru 5 hodin
Celkem 125 hodin

Učební plán kurzu – témata

Podnikatelské minimum – rekvalifikace

Ekonomické prostředí podnikání – charakteristika současného systému, specifikace ekonomických jevů, stavů a procesů
v současné ekonomice, chování podnikatelů a spotřebitelů v podmínkách současné ekonomiky.

Právní aspekty podnikání – právní postavení podnikatelských subjektů, formy podnikání, občanskoprávní a obchodněprávní vztahy (výklad živnostenského, občanského a obchodního práva).

Účetnictví podnikatelky – ekonomicko-právní aspekty vedení účetnictví a daňové evidence, účetní doklady, účetní knihy, techniky a formy vedení účetnictví a daňové evidence, zachycení hospodářských operací (zachycení pohledávkových
a závazkových vztahů) v účetnictví, účetní výkazy.

Pracovněprávní vztahy podnikatelky – ekonomické, právní a daňové aspekty pracovněprávních vztahů:

 • pracovní smlouvy, forma a charakter pracovní smlouvy, sjednaná doba trvání, druhy smluv podle druhů činnosti, dohody
  o hmotné odpovědnosti,
 • součinnost s úřady práce, nahlašování volných míst,
 • součinnost s orgány sociálního zabezpečení, přihlašování a odhlašování pracovníků, vedení potřebné evidence,
 • mzdy, druhy, složky a formy, mzdové tarify, minimální mzda,
 • pojistné na sociální zabezpečení, SVP a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • zdravotní všeobecné pojištění,
 • nemocenské pojištění pracovníků.

Daňový systém – charakteristika daňového systému v ČR a jeho dopady na hospodaření podnikatelky, přímé a nepřímé daně, daň z příjmu a z přidané hodnoty, ostatní přímé daně (daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti, daň spotřební, daň silniční).

Náklady, kalkulace a ceny – klasifikace a určování nákladů, stanovení kalkulací a rozpočtu, metodika tvorby cen, cenová politika
a cenová strategie.

Financování podnikatelských záměrů – finanční zdroje, jejich druhy, likvidita, potřeba finančních zdrojů v podnikatelské činnosti, platební a zúčtovací styk při soukromém podnikání, výhody a nevýhody jednotlivých účtů, úvěry od bankovního
a nebankovního sektoru, podnikatelské záměry, jištění úvěrů, sankce, programy státní podpory drobného podnikání.

Marketing

 • definice marketingu a seznámení s jeho funkcí, koncepcí a filozofií,
 • marketingová politika, strategické plánování, kontrola, marketingový výzkum,
 • strategie a ovlivňování výrobní politiky,
 • marketingový průzkum a informační systémy,
 • segmentace trhu, stanovení cílů a strategie na trhu,
 • marketingový průzkum v terénu, zaměřený na předpokládanou vlastní výrobu či nabízené služby.

Zpracování vlastního podnikatelského záměru – seznámení s obsahem a formou podnikatelského záměru, úloha osobnosti podnikatelky, řízené konzultace nad specifikou jednotlivých podnikatelských záměrů a sestavením plánu cash-flow.

Obhajoba podnikatelského záměru v délce 5 hodin/kurz před zkušební komisí. Po úspěšném absolvování projektu obdrží absolventka osvědčení o rekvalifikaci „Podnikatelské minimum“. Podnikatelský záměr s osvědčením bude východiskem pro veškerý další postup při jednání s úřady či bankovním sektorem začínající podnikatelky.

Poradenství pro začínající podnikatelky

Bezplatné ekonomické poradenství 1 roku po ukončení rekvalifikace.

Velikost skupiny

8 osob/kurz, splňujících podmínku cílové skupiny.

Cena

Projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cestovné posluchačů

Cestovné je plně hrazeno projektem na základě prokázání oprávněných přiměřených nákladů, spojených s dojížděním na aktivity v souvislosti s projektem.

Koordinátorka projektu

 

Andrea Plecháčková
tel.: 596 639 540
mobil: 736 626 899
e-mail: andrea.plechackova@poe-educo.cz

 

Termíny projektu Podnikatelka


Běh čísloMěstoZahájeníUkončeníVolná místaStav
1 Ostrava 21.9.2009 14.12.2009 0 ukončeno
2 Karviná 19.10.2009 04.12.2009 0 ukončeno
3 Třinec 02.11.2009 14.12.2009 0 ukončeno
4 Karviná 11.01.2010 22.02.2010 0 ukončeno
5 Ostrava 11.01.2010 08.02.2010 0 ukončeno
6 Ostrava 01.02.2010 15.03.2010 0 ukončeno
7 Ostrava 08.03.2010 21.04.2010 0 ukončeno
8 Nový Jičín 22.03.2010 20.04.2010 0 ukončeno
9 Bolatice 24.05.2010 07.07.2010 0 ukončeno
10 Bruntál 16.06.2010 16.07.2010 0 ukončeno
11 Bruntál 16.08.2010 13.09.2010 0 ukončeno
12 Karviná 23.09.2010 22.10.2010 0 ukončeno
13 Karviná 27.09.2010 08.11.2010 0 ukončeno
14 Nový Jičín 26.10.2010 25.11.2010 0 ukončeno
15 Třinec 24.11.2010 17.01.2011 0 ukončeno
16 Nový Jičín 12.01.2011 09.02.2011 0 ukončeno
17 Třinec 24.01.2011 09.03.2011 0 ukončeno
18 Frýdek - Místek 14.03.2011 29.04.2011 0 ukončeno
19 Karviná 19.04.2011 07.06.2011 0 ukončeno
20 Nový Jičín 20.04.2011 08.06.2011 0 ukončeno
21 Ostrava 16.05.2011 13.06.2011 0 ukončeno
22 Frýdek-Místek 23.05.2011 20.06.2011 0 ukončeno
23 Karviná 23.05.2011 30.06.2011 0 ukončeno

Do projektu vstoupilo celkem 230 žen a úspěšně projekt ukončilo 220 z nich, což je o 60 žen více oproti plánovanému počtu 160. Projekt byl ukončen ke dni 14.7.2011.