Správný obor - základ úspěchu

CZ.1.07/1.1.24/02.0020

Projekt ukončen v roce 2014


Projekt „Správný obor – základ úspěchu" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové činnosti směřující k žákům a výchovným poradcům škol, zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací dráhy. Cíle navazují na strategické dokumenty ČR a Moravskoslez­ského kraje.

Globálním cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschop­nosti ČR prostřednictvím modernizace systémů vzdělávání, zejména počátečního a jeho propojení do komplexního celoživotního učení v Moravskoslez­ském kraji.

Období realizace projektu je od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014.

 

Specifické cíle projektu jsou:

1)    Rozvoj kariérového poradenství ve školách, který bude cílen na žáky 8. a 9. tříd, při využívání nástrojů profesní diagnostiky. Tento cíl je podporován klíčovými aktivitami: školení výchovných poradců, volba dalšího studia a oboru, individuální poradenství.

2)    Rozvoj kariérového poradenství ve školách prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, jedná se o proškolení 18 pracovníků škol. Tento cíl je podporován klíčovou aktivitou: školení výchovných poradců.

3)    Monitoring neúspěšnosti žáků po nevhodné volbě oboru, zjišťování příčin – jako např. podpora pozitivní propagace kariérového poradenství. Výstupem je analýza vlivu kariérového poradenství na průběh studia na střední škole. Tento cíl je podporován klíčovou aktivitou: zpětná vazba a analýza volby oborů SŠ v Moravskoslezském kraji.

 

Cílové skupiny:

V tomto projektu pracujeme se dvěma cílovými skupinami:

1) Žáci 8. a 9. tříd základních škol z celého kraje, kteří stojí před volbou budoucího povolání. Jedná se o smíšenou skupinu (chlapci, dívky), kteří navštěvují 8. a 9. ročníky ZŠ v kraji. U této cílové skupiny nebude kladen zvláštní důraz na minoritní skupiny (vysoce talentovaní, handicapovaní žáci, atd.). Přednostně budou oslovovány školy, které již mají zkušenosti s kariérovým poradenstvím. Bude zapojeno minimálně 1352 žáků, kteří se rozhodují o svém budoucím studiu a povolání
a chtějí svou situaci řešit formou validního, standardizovaného a ověřeného postupu.

2) Pracovníci škol a školských zařízení, kteří mají na starost výuku a poradenství pro volbu povolání. Jedná se o kmenové zaměstnance škol, kteří mají částečný či plný úvazek v oblasti výuky a výchovy k volbě povolání (výchovní poradci, školní poradci a psychologové). U této cílové skupiny vzniká silná potřeba zvýšení kompetencí pro zajištění role výchovného poradce. Skupina bude smíšená jak z hlediska pohlaví, tak věku. 

 

Aktivity:

Tento projekt žákům pomáhá ujasnit si vlastní identitu a nastavit životní cíle. Napomáhá v rozhodování při volbě budoucího povolání či studia ve středním školství a následně řešit profesní uplatnění na trhu práce. Tento postup může být zároveň prevencí před nesprávným začleněním jedince do společnosti, před nesouladem zájmů žáka s jeho profesním zařazením, před studijními problémy a následně nežádoucími dopady a před možnou budoucí nezaměstnaností. Prostřednictvím systému moderních metod je možnost komplexního rozboru osobnostní struktury žáka a návazných metod kariérového poradenství orientovat žáka na profesní dráhu v souladu s jeho osobnostními předpoklady a nabídkou trhu práce.

 

Období: 09/2013; 10/2013, 10/2014:

Aktivita č. 1 – Rozvoj kariérového poradenství –  školení výchovných poradců

Účelem aktivity je proškolení výchovných poradců spolupracujících ZŠ. Bude proškoleno 18 výchovných poradců. Školení bude zaměřeno na práci se systémem COMDI, interpretaci výstupů profesní diagnostiky, práci s těmito výstupy a on-line práce se žákem, a to při rozboru výsledků testování.

 

Školení bude rozvrženo do tří fází:

1)    Školení obsluhy COMDI

 • jednodenní školení, délka osm vyučovacích hodin
 • obsluha systému COMDI – práce při testování, zadávání údajů o žácích a následné stažení vyhodnocených dat

2)    Školení interpretce výstupů diagnostiky

 • dva dny školení, délka u každého dne osm vyučovacích hodin
 • proběhne v počátku projektu
 • teoretické zaměření – práce s výstupy pracovní diagnostiky, rozbory jednotlivých faktorů a doporučení

3)    Školení interpretace výstupů diagnostiky

 • dva dny školení, délka u každého dne osm vyučovacích hodin
 • proběhne v závěru projektu
 • praktická část – jedná se o práci s konkrétními výstupy, budou využívány zkušenosti účastníků získané při realizaci projektu (pedagogové budou pracovat s výsledky hodnocení žáků, budou spolupracovat při interpretaci výstupů), bude docházet k rozboru složitějších výstupů COMDI, účastníci budou sami interpretovat vybrané výsledky a zdůvodňovat svá hodnocení; bude probíhat vzájemná výměna zkušenosti s prací a interpretací výstupů

 

Období: 10–12/2013, 01–06/2014, 09–12/2014

Aktivita č. 2 – Rozvoj kariérového poradenství – volba dalšího studia

Účelem aktivity je zprostředkování kariérového poradenství, motivace, získání žáků škol do projektu, otestování žáků počítačovou profesní diagnostikou COMDI, následná interpretce výsledků diagnostiky.

 

Hlavní činnosti této klíčové aktivity:

1)    úvodní kariérové poradenství 

 • seznámení žáků s projektem a jeho přínosy
 • přednáška a diskuze o trhu práce, volbě oboru
 • vyplnění vstupního dotazníku, získání souhlasu a podpisu zákonných zástupců

2)    pracovní diagnostika

 • vyplnění Zpětnovazebního dotazníku číslo 1
 • testování žáků
 • zápis údajů ze vstupního dotazníku do systému COMDI

3)    volba dalšího vzdělávání

 • vyhodnocení výsledků diagnostiky
 • rozbor výsledků pracovní diagnostiky

 

Období: 10–12/2013, 01– 06/2014, 09–12/2014

Aktivita č. 3 – Rozvoj kariérového poradenství – individuální poradenství

Účelem aktivity je pozitivní motivace cílové skupiny ke spolupráci v rámci projektu, poradenství pro žáky formou individuálních konzultací s odborným poradcem.

 

Hlavní činnosti této aktivity:

1)    propagace účelu, cílů a výstupů individuálního poradenství mezi všemi otestovanými žáky ZŠ – s vazbou na zákonné zástupce

2)    rozbor osobnostní faktorové struktury na základě výsledků šetření

3)    volba dalšího vzdělávání a oboru

4)    nastavení akčního plánu pro kariérový růst (v případě výběru oboru, pro který žák nemá zcela předpoklady)

5)    vyplnění sebehodnotícího dotazníku

 

Období: 08–12/2013, 01–12/2014

Aktivita č. 4 – Rozvoj kariérového poradenství – zpětná vazba a analýza volby obrů SŠ v Moravskoslez­ském kraji

Účelem této aktivity je získání zpětné vazby pro celkové zhodnocení projektu a monitoring neúspěšnosti žáků středních škol po nevhodné volbě oboru. Proběhnou dva stupně dotazníkového šetření u žáků ZŠ.

 

Hlavní činnosti této aktivity:

1. první šetření proběhne PŘED testování systémem COMDI

 • cílem je zjistit, jak se žáci rozhodují o svém povolání, pro co se rozhodli, na základě čeho, s využitím jakých poradenských nástrojů a kdo byl hlavním poradcem při výběru povolání

2. druhé šeření proběhne PO celém systému kariérového poradenství

 • (s cca měsíčním odstupem) zakončeného volbou budoucího povolání, bude zjišťován vliv klíčových aktivit na volbu budoucího povolání u konkrétního žáka

Monitoring neúspěšnost při volbě oboru proběhne jako komplexní dotazníkové šetření na SŠ. Cílem je monitoring neúspěšnosti při volbě oboru, zjištění příčin neúspěšnosti, zhodnocení přínosu pracovní diagnostiky COMDI při volbě oboru. Osloveni budou studenti 3. a 4. ročníku SŠ z celého Moravskoslezské­ho kraje.

Monitoring formou dotazníku bude zaměřen na:
 • metody volby povolání, které žáci SŠ využili při svém rozhodování na ZŠ
 • spokojenost se svou volbou
 • změny ve studovaném oboru (u těch, kteří již opustili původně vybraný obor)
 • využité poradenské nástroje, které žáci před svou volbou využili
 • zhodnocení „překvapenosti“ – tj., zda zvolený obor a studium splňuje očekávání, která žák měl při volbě daného oboru na ZŠ

 

Kontakty:
                                
Realizátor projektu:
Kontaktní adresa:
POE EDUCO, spol. s r. o. POE EDUCO, spol. s r. o.         
Divadelní 946/9 Varenská 49
741 01 Nový Jičín 702 00 Ostrava
   
Kontaktní osoby:  
Mgr. Eva Simon (odborný poradce)  
Tel.: +420 730 821 779  
E-mail: eva.simon@poe-educo.cz  

 

základ